ALGEMENE VOORWAARDEN

Ophetleven! +Marketing Versie 01 oktober 2019

Beste adverteerder,

Wij erg blij met u als adverteerder. Ophetleven! werkt met een beknopte set voorwaarden zodat uw belangen en onze afspraken helder en duidelijk zijn. Als u toch vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. Alvast bedankt!

1.  TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Op alle opdrachten aan, en overeenkomsten met, Op het leven! +marketing, (hierna afzonderlijk en gezamenlijk “Ophetleven!”) met betrekking tot advertenties, zijn deze algemene advertentievoorwaarden van Ophetleven! (hierna “Algemene voorwaarden”) van toepassing.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder Adverteerder verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan de Ophetleven!. De term Adverteerder omvat tevens degene die direct of indirect namens voornoemde natuurlijke of rechtspersoon
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Adverteerder of een derde wordt door de Ophetleven! uitdrukkelijk van de hand

2.               DE OVEREENKOMST

 1. Alle voorstellen en offertes van de Ophetleven! zijn vrijblijvend en zijn geldig voor een periode van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Overeenkomsten komen tot stand (1) door ondertekening van de overeenkomst door of namens Adverteerder, (2) door verzending van een opdrachtbevestiging door de Ophetleven! dan wel (3) door de feitelijke uitvoering door Ophetleven! van een opdracht van
 3. De datum waarop de overeenkomst ingaat is de datum opgenomen in de bevestiging, of, bij gebreke daarvan, de datum waarop door Ophetleven! voor het eerst feitelijke uitvoering is gegeven aan de
 4. De advertentiemogelijkheden en de prijzen zijn beschreven in de tarievenkaart van Ophetleven! (hierna de “Prijsdocumentatie”). De Prijsdocumentatie wordt gepubliceerd op de website. Op alle overeenkomsten is het bepaalde in de Tarievenkaart van Alle prijzen zijn in EURO en dienen te worden vermeerderd met BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Ophetleven! behoudt zich te allen tijde het recht voor om gedurende de looptijd van de overeenkomst de volgende zaken aan te passen: (i) de mogelijkheden voor adverteren zoals opgenomen in de Tarievenkaart en/of de overeenkomst, (ii) de prijzen, kortingen en de overige daarmee verband houdende gegevens in de Tarievenkaart en/of de overeenkomst, en (iii) de oplagen, verspreidingsgebieden alsmede de verschijn(en) van Ophetleven!
 6. De advertentieruimte in een overeenkomst kan worden uitgebreid. Dit gebeurt dan conform de actuele Prijsdocumentatie. Indien Adverteerder de advertentieruimte wenst uit te breiden, kan Adverteerder Ophetleven! daartoe verzoeken. Dat kan telefonisch, maar ook schriftelijk of per e-mail. Als Ophetleven! instemt met de uitbreiding, is artikel 2.2. van overeenkomstige toepassing. De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen looptijd. Indien een overeenkomst een eenmalige opdracht tot plaatsing van een advertentie betreft, eindigt deze door voltooiing van de Er worden geen overeenkomsten afgesloten met terugwerkende kracht.
 7. We hopen niet dat het nodig is, maar beide partijen (dus zowel Ophetleven! als de Adverteerder) mogen de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang schriftelijk ontbinden als:
 8. de wederpartij een verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen tien (10) werkdagen na schriftelijke ingebrekestelling, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in relatie tot de aangegane verbintenissen, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
 9. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
 10. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance wordt verleend, of;
 11. de wederpartij haar activiteiten staakt en/of wordt geliquideerd.
 12. Bepalingen van deze Algemene voorwaarden en de overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van een overeenkomst voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen

3.               CONTROLE DOOR ADVERTEERDER + AANLEVERSSPECIFICATIES

 1. Als Adverteerder bent u verplicht de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Als u iets ziet dat onjuist of onvolledig is, meld u dit dan s.v.p. direct bij Ophetleven!.
 2. Verzochte correcties op advertentiematerialen kunnen wij bij Ophetleven! alleen accepteren en invoegen als dit volgens ons redelijkerwijs mogelijk is. Correcties ontvangen na de sluittijd kunnen helaas niet worden uitgevoerd.
 3. De aanleverspecificaties (inclusief technische specificaties) kunt u vinden op http://www.ophetleven.online/zakelijk/informatie en tarievenkaart.

4.               AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behalve bij opzet of grove schuld, aanvaardt Ophetleven! geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die als gevolg van niet, niet- tijdige of onjuiste plaatsing van advertenties
 2. De totale aansprakelijkheid van Ophetleven! uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door Adverteerder voor de betreffende advertentie verschuldigde en betaalde vergoeding. Aansprakelijkheid voor indirecte schade (denk aan bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door verlies van gegevens), is uitgesloten. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze Algemene voorwaarden is uitgesloten.

5.               (INTELLECTUEEL) EIGENDOM

 1. Alle (intellectuele eigendoms)rechten op (a) de media van Ophetleven!, zoals de redactionele content, (b) de diensten die Ophetleven! in het kader van de opdracht inzet of levert en de resultaten daarvan, waaronder de creatieve concepten en voorstellen, en (c) de gegevens van gebruikers van de media van Ophetleven!, inclusief gegevens van gebruikers van de websites en app’s, gebruikers van nieuwsbrieven, en alle andere informatie die verzameld wordt ten aanzien van deze gebruikers, berusten, en blijven berusten, bij Ophetleven!. De overeenkomst impliceert niet dat aan Adverteerder een licentie of ander recht wordt verleend.

6.               KLACHTEN

 1. Advertenties worden door ons zo goed en nauwkeurig mogelijk uitgevoerd. Mocht u als Adverteerder niet tevreden zijn of klachten hebben over de uitvoering van een printadvertentie, dan verzoeken wij zo spoedig mogelijk bij Ophetleven! te melden. Wij nemen eventuele klachten serieus en hopen met vervolgens uw klacht in overleg op te lossen.
 2. Eventuele klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen 21 dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij de Ophetleven! te worden ingediend, bij gebreke waarvan de vordering Klachten ontslaan Adverteerder niet van de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder de (tijdige) betaling van de overeengekomen vergoeding onder de overeenkomst of opdracht.

7.               EIGEN ADVERTENTIE-UITINGEN

 1. Adverteerder mag uitsluitend advertentie-uitingen plaatsen die betrekking hebben op de eigen onderneming. Het is Adverteerder niet toegestaan om advertentieruimte waarover zij de beschikking krijgt op grond van de overeenkomst door te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan

8.               POSITIEGARANTIE

 1. Als u as Adverteerder voor de plaatsing van advertenties zekerheid wenst over een bepaalde positie of pagina, kan Ophetleven! op verzoek van Adverteerder een positiegarantie afgeven. Voor een positiegarantie is een toeslag op de prijs
 2. Ophetleven! mag een ter plaatsing opgegeven advertentie weigeren of een lopende campagne opschorten dan wel te staken.

9.               INHOUD ADVERTENTIE

 1. Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie.
 2. Voor iedere advertentie staat Adverteerder er voor in dat deze niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of Ophetleven!. In het bijzonder garandeert Adverteerder dat advertenties geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Adverteerder vrijwaart Ophetleven! voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit inhoud en vorm van de door Adverteerder opgegeven

10.            FACTURATIE & BETALING

 1. De betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum. Adverteerder is niet gerechtigd korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Adverteerder is uitgesloten.
 2. Ophetleven! mag vooruitbetaling van te plaatsen advertenties vorderen, als Adverteerder aan Ophetleven! een achterstallige schuld heeft, dan wel naar het oordeel van de Ophetleven! niet voldoende kredietwaardig is of indien dit tussen beide partijen vooraf is afgesproken.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Adverteerder van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Onverminderd haar overige rechten is Ophetleven! vanaf dat moment gerechtigd om de geldende wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten.

11.            PRIVACY

 1. Voor zover het door of namens Adverteerder aangeleverde advertentiemateriaal persoonsgegevens bevat, dan geldt het volgende:
 2. Adverteerder handelt als verwerkings- verantwoordelijke en Ophetleven! als verwerker;
 3. Adverteerder staat er voor in dat de verwerking door Ophetleven! niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden;
 4. Ophetleven! zal de persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke instructies van Adverteerder of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met Adverteerder; met dien verstande dat Ophetleven! Adverteerder zo spoedig mogelijk zal informeren (i) als een instructie van Adverteerder een inbreuk oplevert op de van toepassing zijn de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens of (ii) als Ophetleven! wettelijk tot een verwerking is verplicht;
 5. Ophetleven! zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren;
 6. Ophetleven! zal geen sub-verwerker inschakelen en geen verwerking van persoonsgegevens laten plaatsvinden buiten de EU in landen zonder passend beschermingsniveau plaatsvinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Adverteerder;
 7. Ophetleven! zal indien daartoe genoodzaakt, bijstand verlenen bij het afhandelen van een verzoek van betrokkenen door de Adverteerder of bij gegevenseffectenbeoordelingen uitgevoerd door Adverteerder, of bij een (voorafgaand) onderzoek uitgevoerd door een bevoegde toezichthouder;
 8. Ophetleven! zal Adverteerder direct, maar in ieder geval binnen 48 uur (a) na de ontdekking van een datalek informeren over de datalek, de gevolgen ervan en de genomen herstelmaatregelen en (b) na kennisname van een onderzoek van een toezichthouder tenzij Ophetleven! tot geheimhouding is gehouden;
 9. Ophetleven!zal het aangeleverde advertentiemateriaal na afloop van de termijn genoemd in artikel 6.9

12.            VERTROUWELIJKHEID

 1. Adverteerder zal alle informatie die zij in het kader van voorstellen, offertes, opdrachten en/of overeenkomsten van Ophetleven! verkrijgt, op welke wijze dan ook, alsmede de overeenkomst zelf, zowel tijdens als na beëindiging van de opdracht c.q. overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de

13.            DIVERSEN

 1. Adverteerder staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving (inclusief op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie), gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede de eventueel nader door Ophetleven! te stellen regels, en dat hij het bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig naleeft. Adverteerder zal Ophetleven! volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden voortvloeiende uit de niet-naleving van het bepaalde in dit artikel. Adverteerder zal tevens alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die Ophetleven! in verband daarmee
 2. Afwijkingen of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (waaronder per e-mail) met Ophetleven! zijn overeengekomen.
 3. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Ophetleven! en Adverteerder zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de nietige of vernietigde bepaling rekening zal worden gehouden.
 4. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Ophetleven! aangepast worden. Ophetleven! adviseert daarom de Algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.
 5. Op deze Advertentievoorwaarden, de overeenkomst als ook op de voorstellen en offertes van Ophetleven!, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomsten met Ophetleven! voortvloeien zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

14.            AANVULLENDE VOORWAARDEN ONLINE ADVERTEREN

 1. Ophetleven! streeft er naar dat de websites en apps waarop online advertenties worden aangeboden beschikbaar zijn voor Ophetleven! garandeert niet dat de websites en apps te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zijn, en behoudt zich het recht voor om een website of app onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel een website of app aan te passen, uit te breiden, te schrappen of op een andere manier te wijzigen. Ophetleven! is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan ontstaat.
 2. Het is Adverteerder enkel toegestaan om via cookies, scripts of op andere wijze (a) de volgende anonieme metadata te verzamelen: (i) hoe vaak de advertentie is bekeken (aantal views) en (ii) het aantal clicks met de volgende additionele gegevens: gebruikte schermresolutie, gebruikte browser, gebruikt besturingssysteem en welk deel van de advertentie is bekeken in welke periode en (b) gebruikers van de websites en apps van Adverteerder of derde partijen te retargeten op de website en eventuele apps van Ophetleven! mits Adverteerder de wettelijk vereiste toestemming van betrokkenen hiervoor heeft verkregen. Behalve het voorgaande, is het Adverteerder niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze dan ook informatie te verzamelen, informatie op te slaan in of toegang te verkrijgen tot informatie in de randapparatuur van gebruikers van de website of apps van Ophetleven!. Meer in het bijzonder, het verzamelen van informatie ten behoeve van andere vormen van retargeting, audience targeting en behavioral targeting, informatie over het gedrag van gebruikers op de website of eventuele apps van Ophetleven! is niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Ophetleven!.